Pevnosť Tanistra - Slovak castles

Pevnosť Tanistra

Perished fortress
Perished fortress
Municipality Mníchova Lehota
Trenčín district
Trenčín county

Pictures

Discussion

Samo       29.08.2013  20:24:34
Pevnosť-hrádok Tanistra stál na vřšku Hroblica nad časťou obce Jarky v blízkosti lomu na vápenec.Na úpätí z východnej strany Hroblice sú zachovalé zvyšky valového opevnenia.