Kúrie v Jesenskom - Slowakische Burgen

Kúrie v Jesenskom

Jesenské

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Jesenské
Bezirk Rimavská Sobota
Kreis Banská Bystrica