Kúria v Gortve - Slowakische Burgen

Kúria v Gortve

Gortva

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Gortva
Bezirk Rimavská Sobota
Kreis Banská Bystrica