Kúria v Lazoch - Slowakische Burgen

Kúria v Lazoch

Lazy, Ivachnová

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Ivachnová
Bezirk Ružomberok
Kreis Žilina