Hradisko Lupka

Hradisko
Hradisko
obec Nitra
Okres Nitra
Nitriansky kraj