Kúria v Lazanoch - Slowakische Burgen

Kúria v Lazanoch

Lazany, Kláštor pod Znievom

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Kláštor pod Znievom
Bezirk Martin
Kreis Žilina